Heading hidden

Artikel 1. Algemeen
 • Deze voorwaarden gelden voor open inschrijf trainingen tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • Door akkoord verklaring algemene voorwaarden open inschrijving geeft de opdrachtgever of deelnemer te kennen deze voorwaarden te accepteren. Deze voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst tussen MEC Training & Advies en de opdrachtgever / deelnemer, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst
 • Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
 • Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 • Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
Artikel 3. Wijziging van de overeenkomst
 • Alle cursussen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname. MEC Training & Advies. behoudt zich het recht voor om de locatie te veranderen. De cursist/ opdrachtgever heeft het recht om zonder kosten te annuleren indien een andere lokatie hem/haar niet schikt.
 • Indien de cursus geannuleerd wordt door de client tot 14 dagen voor aanvang van de cursus, dan wordt de client 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering 14 dagen of korter voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.
 • Tot 7 dagen voor aanvang van de cursus is het eventueel mogelijk de cursus op een andere datum te volgen. (de eventuele extra locatiekosten zullen dan gefactureerd worden aan de deelnemer).
Artikel 4. Betaling
 • Alle gefactureerde bedragen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden.
 • Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Na 30 dagen zal MEC Training & Advies, 25 euro extra administratie kosten in rekening brengen.
 • Indien er aanpassingen aan de factuur moeten worden gedaan omdat foutieve factuurgegevens zijn doorgegeven, zal MEC Training & Advies, 25 euro extra administratie kosten in rekening brengen.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
 • Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.
Artikel 6. Incassokosten
 • Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
Artikel 7. Aansprakelijkheid en vrijwaring
 • MEC Training & Advies is voorts niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst voor zgn. gevolgschade die cliënt of een derde ter zake van de uitvoering van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de opleidingen en/of overige diensten mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade of immateriële schade. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van MEC Training & Advies. beperkt tot het factuurbedrag van dat deel van de overeenkomst waaruit de schade is ontstaan.
Artikel 8. Ziekte van docent
 • Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal MEC Training & Advies indien mogelijk binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen.
 • Indien vervanging binnen de gestelde termijn niet mogelijk blijkt te zijn, zal MEC Training & Advies cliënt hiervan binnen 24 uur op de hoogte stellen en is artikel 12 van toepassing.
 • Indien MEC Training & Advies binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorg draagt is artikel 12 niet van toepassing en kan cliënt geen recht doen gelden op vergoeding van schade, rente en kosten en/of korting op of vermindering van de overeengekomen vergoeding.
Artikel 9. Doorgangsgarantie
 • Een doorgangsgarantie houdt in dat de cursus met doorgangsgarantie gegarandeerd doorgaat vanaf de geplande startdatum bij voorkeur op de geplande locatie.
 • MEC Training & Advies behoudt zich het recht voor om de cursus te verplaatsen:
   Naar een locatie niet verder dan drie kwartier reistijd van de oorspronkelijke locatie
   Door overmacht zoals bijvoorbeeld een zieke trainer
   Door annulering van een cursist in een cursus met 2 of minder deelnemers.
Artikel 10. Toepasselijk recht
 • Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.
 • De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
 • Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voorzover niet anders door de wet dringend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande dat MEC Training & Advies . het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen cliënt aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.